Ochrona danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że Firma Motor Gas Auto Serwis Rygielski Andrzej z siedzibą w Toruniu, ul. Sieradzka 1 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 879-115-83-15, REGON: 870187743 (dalej: „ADO”) przetwarza informacje ze źródeł publicznych (w tym z Internetu) oraz danych pochodzących od kontrahentów ADO tworząc bazę danych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Motor Gas Auto Serwis Rygielski Andrzej z siedzibą w Toruniu, ul. Sieradzka 1, NIP: 879-115-83-15, REGON: 870187743.
 2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Sieradzka 1, 87-100 Toruń lub drogą e-mailową pod adresem: a.rygielski@motorgas.com.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c lub f RODO, tj. w oparciu o ich niezbędność do wykonania umowy, dobrowolnie wyrażoną zgodę bądź też do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 4. Prawne obowiązki ciążące na administratorze polegają na prowadzeniu działalności gospodarczej wg kodów PKD.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty zaangażowane w podejmowane czynności prawne i faktyczne, niezbędne do realizacji umowy bądź przedmiotu działalności gospodarczej w szczególności przedsiębiorcom stale współpracującym z ADO oraz podmiot, którym winny być one przekazane na podstawie powszechnie obowiązujących umów oraz przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w (1) państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub (2) organizacjom międzynarodowym.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez ADO przez okres niezbędny dla realizacji umowy z Klientem w tym przez okres niezbędny do przedawnienia bądź wygaśnięcia roszczenia.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z praw wskazanych w pkt 8 powyżej można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: a.rygielski@motorgas.com.pl lub kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Sieradzka 1, 87-100 Toruń

 1. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane w związku z wyrażoną zgodą na ich przetwarzanie, od kontrahentów jak również ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS).
 2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w pkt. 3 powyżej.